Nano Textile Solutions Fulltecknad Abarceo Fulltecknad Gigleer Fulltecknad Imitera AB Fulltecknad GLX Analytix Fulltecknad Swiftly Pågår LumeoTech Fulltecknad Nine Casinos AB Fulltecknad Friendbase Fulltecknad Duearity AB Genomförd TIGERQ AB Fulltecknad Brainreader Fulltecknad Colzyx AB Fulltecknad Returnado AB Genomförd Lurkware AB Fulltecknad WorkMotions AB Fulltecknad Divide AB Fulltecknad Gradientech AB Fulltecknad Healthy Family Sweden AB Fulltecknad Authentico Technologies AB Fulltecknad

Projekt

Gradientech AB

Gradientech är ett svenskt bioteknik- och diagnostikbolag med huvudkontor i Uppsala. Bolaget är en avknoppning från Uppsala universitet och har sedan hösten 2009 arbetat med tekniska lösningar för användning hos bland annat laboratorium. Sedan en tid tillbaka är bolagets fokus specifikt riktat mot att via diagnostik lösa antibiotikafrågor.

Unik teknologi

Gradientech har utvecklat diagnostiksystemet QuickMIC som i omedelbar realtid kan visa hur en enskild bakterie påverkas av marknadens olika typer av antibiotika. Det finns idag inget system som bättre löser den känsliga och livräddande tidsfaktorn som krävs av kliniska mikrobiologilaboratorier. Att behandlande läkare efter ett bakterieprov direkt får svar om vilken antibiotika som krävs och val av dos, räddar liv. Gradientechs forskare är mycket nära att spela en avgörande roll avseende inbromsning av den mycket allvarliga utvecklingen gällande ökad antibiotikaresistens.

Marknadsstrategi

QuickMIC-systemet kommer initialt att marknadsföras på utvalda europeiska marknader genom noga utvalda ledande distributörer. Bolaget har långsiktiga samarbetsmål med de första distributörerna och
för närvarande pågår planering för referenskundsstudier på de olika marknaderna.

Därför valde CBC Gradientech AB

CBC har med hjälp av rådgivare och extern expertis gjort bedömningen att Gradientech har stor potential att bidra med lösning på ett världsomspännande och allvarligt problem som berör hela mänskligheten. Dock är det CBCs främsta uppgift att göra bedömningar utifrån ett affärsperspektiv och i detta fall ser vi även mycket goda möjligheter till hög ekonomisk avkastning. Något som snabbt kan bli verklighet vid ett eventuellt uppköp. Förutom den ekonomiska avkastningen tar vi även chansen att bidra till något som kan lösa ett mycket allvarligt och accelererande världsproblem.

 • Den globala marknaden för klinisk mikrobiologi värderas 2015 till $4 miljarder med en tillväxttakt på 13%
 • Antalet sjukhuspatienter med infektion ökar och förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier ökar markant
 • Prototyptester har visat mycket god överensstämmelse med både de vanligaste sepsisbakterierna och även problematisk antibiotika
 • Resultatet erhålls vanligtvis på 2 timmar istället för 3 timmar som tidigare estimerat
 • Instrumentprototypen uppfyller ställda krav med standardiserade komponenter
 • Säkrat 4,7Mkr i extern finansiering via Vinnova (subventioner)
 • WHO har identifierat antibiotikaresistens som ett prioriterat ämne som omgående måste åtgärdas
 • FN uppskattar antalet dödsfall och uppkomna kostnader år 2050 till 10 miljoner döda och $100 biljarder i kostnader om inte resistensutvecklingen bromsas
 • I september 2014 gav President Obama en exekutiv order om att USA ska ta fram en nationell handlingsplan för antibiotikaresistensbekämpning
 • Instrumentet, mjukvaran och förbrukningsmaterialet är patenterade
 • Gradientech har ett instrument som överträffar även de mest ambitiösa internationella mål gällande tidsåtgång från provtagning till resultat (varje sekund och analys till rätt val av antibiotikainsats räddar liv)

Kolla in Gradientechs hemsida här.


Läs alla våra nyheter om Gradientech AB här.