Investera

Lönsamhet genom hållbarhet

Värdegrund är viktigt för oss på CBC och är avgörande när vi väljer vilka bolag vi ska investera i. Våra portföljbolag ska främja en global hållbarhet och verka i linje med FN’s globala hållbarhetsmål. Samtidigt ska varje investering resultera i maximal och stabil avkastning. Vi vill se långsiktiga mål med möjligheter och tillväxt.

Vår filosofi

Vi skapar hållbara värden

Vi på CBC sätter högt värde på vilken värdegrund ett bolag har och detta har vi i åtanke inför varje investering. Våra portföljbolag ska verka i linje med FN’s globala hållbarhetsmål och generellt främja global hållbarhet. Inför våra placeringar gör vi en omfattande due dilligence. Denna täcker bolagets samtliga verksamhetsområden, från teknik till ledning. Beroende på omfattning tar processen vanligtvis mellan 3 till 6 månader och lägger grunden för vårt beslut om investering i aktuellt bolag.

CBC har som vision att främja svenska och nordiska entreprenörer genom att förena värdegrund med maximal avkastning. Vi vill se global hållbarhet kombineras med långsiktiga mål med möjligheter och tillväxt. Dessa två viktiga grunder utesluter inte varandra anser vi på CBC, vi skapar hållbara värden. Våra investeringar gör och skall göra skillnad.

Vår modell i 5 steg

CBC har som vision att främja svenska och nordiska entreprenörer genom att förena värdegrund med maximal avkastning. Vi vill se global hållbarhet kombineras med långsiktiga mål med möjligheter och tillväxt. Dessa två viktiga grunder utesluter inte varandra anser vi på CBC, vi skapar hållbara värden. Våra investeringar gör och skall göra skillnad.

 1. En första utvärdering
  Vi tar emot korta ”one pagers” från företag som söker kapital och utvärderar och gallrar bland dessa.
 2. Möte med företaget
  Vi bjuder in och sitter ned med företaget för att få en bra bild av grundarna och bolagets fundament.
 3. Fördjupad analys
  Vi går in i en så kallad Due Dilligence (DD) där vi går igenom bolagets alla delar och strukturer samt ekonomi.
 4. Investering och utveckling
  Vi investerar överenskommet kapital och ställer alla våra kontaktytor till förfogande för att maximera utvecklingen.
 5. Exit
  När bolaget är moget söker vi exit i form av notering av bolaget eller en industriell affär där bolaget köps upp.
Investera

Vad är private equity?

CBC är ett private equityföretag. Det är en alternativ investeringsklass, en form av privat finansiering. Private equity-finansierade företag är varken börsnoterade eller verksamma på den offentliga marknaden. Istället görs investeringar från privata investerare. På så sätt kan små företag med stora idéer växa och bli större. 

Bli medlem

Få tillgång till personlig rådgivare

Få Information om kommande investeringsobjekt

Möjlighet att tidigt investera i framtidens miljardbolag

Disclaimer

Informationen i detta material och på denna webbsida är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. CBC Investment group AB tillhandahåller information från företag som vidare befordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. CBC Investment group AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Materialet får inte spridas utan tillstånd av CBC Investment group AB. Informationen riktar sig uteslutande till CBC Investment group AB:s kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna information att själva informera sig om och iaktta dessa regler.

CBC Investment group AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel I eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. CBC investment group AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansierings verksamhet, lämnar eller förmedlar företagskrediter eller andra krediter. CBC Investment group AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.