Vi skapar hållbara värden

Vi på CBC sätter högt värde på vilken värdegrund ett bolag har och detta har vi i åtanke inför varje investering. Våra portföljbolag ska verka i linje med FN’s globala hållbarhetsmål och generellt främja global hållbarhet. Inför våra placeringar gör vi en omfattande due dilligence. Denna täcker bolagets samtliga verksamhetsområden, från teknik till ledning. Beroende på omfattning tar processen vanligtvis mellan 3 till 6 månader och lägger grunden för vårt beslut om investering i aktuellt bolag.

CBC har som vision att främja svenska och nordiska entreprenörer genom att förena värdegrund med maximal avkastning. Vi vill se global hållbarhet kombineras med långsiktiga mål med möjligheter och tillväxt. Dessa två viktiga grunder utesluter inte varandra anser vi på CBC, vi skapar hållbara värden. Våra investeringar gör och skall göra skillnad.

För vidare läsning om private equity och investeringar, klicka här.

Bli medlem
investeringsmodell

Investeringsprocess

Vår investeringsprocess rymmer 5 steg, läs mer om dessa nedan!

 • 1. En första utvärdering

  Varje investering inleds med en ytterst noggrann analysprocess. En intern investeringskommitté gör en första analys.

 • 2. Möte med företaget

  I steg två hålls ett antal möten med det aktuella företaget. Och stor vikt läggs på entreprenören och teamets förmåga att nå upp till uppsatta mål.

 • 3. Fördjupad analys

  Due Diligence är en omfattande arbetsprocess med utvärdering och analys av hela företaget. Vid saminvesteringar med andra investmentbanker och/eller private equity-bolag lutar vi oss mot flera Due Dilligence-processer. Här är även vårt externa advisory board i hög grad involverat.

 • 4. Investering och utveckling

  Vid val av investering ligger Due Diligence-processen som grund även vid förhandlingen med företaget. Om våra villkor möts inleds en förhandlingsprocess. Vid positivt utfall skrivs omfattande investeringshandlingar varefter vi tillträder styrelsepost och är med och utvecklar företaget. När vi upplever att företaget är moget erbjuds personer i vår exklusiva krets att gå in som delägare i företaget.

 • 5. Exit

  En uttalad EXIT-strategi från företagets sida är en förutsättning för en investering från vår sida. EXIT utgörs allt oftare i form av uppköp vilket i vissa fall kan gå med kort tidsintervall från investeringstillfället. De sektorer vi fokuserar på är attraktiva med underliggande exceptionellt snabbrörliga marknader. EXIT kan i övriga fall göras genom börsnotering, utköp av företagsledning, sammanslagning med annat företag eller försäljning av företaget till annat private equity-bolag.

Disclaimer

Informationen i detta material och på denna webbsida är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd av något slag. CBC Investment group AB tillhandahåller information från företag som vidare befordras på denna webbsida. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. CBC Investment group AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av informationen. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Materialet får inte spridas utan tillstånd av CBC Investment group AB. Informationen riktar sig uteslutande till CBC Investment group AB:s kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA, Kanada, Japan, Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna information att själva informera sig om och iaktta dessa regler.

CBC Investment group AB tillhandahåller inte eller erbjuder handel I eget lager, ej heller hanterar vi teckningssedlar, kundklientmedelskonto av något slag, finansiell rådgivning, mäkleri, handel i finansiella instrument, publik spridning av information, upprättar prospekt eller hanterar handel med noterade aktier eller finansiella instrument. CBC investment group AB tillhandahåller inte valutaväxling, bank eller finansierings verksamhet, lämnar eller förmedlar företagskrediter eller andra krediter. CBC Investment group AB bedriver inte finansiellt institut och tillhandahåller inte betaltjänster av något slag.

Bli medlem och ta del av våra analyser och kommande investeringsobjekt!

Bli medlem