Information från Norberg & Partner Sustainable Group

NPSI AB har den 29 juni 2023 hållit årsstämmor respektive extra stämma i följande tretton bolag, som tidigare förvaltades av CBC-koncernen och vars styrelse övertogs av NPSI AB den 25 maj 2023:

 • CBC Medtech Universe AB, 559244-2585
 • CBC Virtual Technologies AB, 559120-1248
 • CBC Virtual Technologies II AB, 559196-3276
 • CBC Edtech Holding AB, 559331-6663
 • CBC Sensor AB, 559062-5678
 • CBC Sensor II AB, 559002-4286
 • CBC Brain Analysis AB, 559210-5661
 • CBC Brain Analysis II AB, 559358-5275
 • CBC Derma Technologies II AB, 559234-7180
 • CBC Derma Technologies AB, 559194-2445
 • CBC eSports II AB, 559212-5420
 • CBC Fin Tech IV AB, 559194-2312
 • CBC Advanced Ergonomics AB, 559125-2563

Stämmorna har fattat beslut i enlighet med styrelsens förslag som framgått av utsända kallelser och framlagda handlingar.
Vi arbetar nu med att samla in information om dessa bolag och räknar med att behöva rekonstruera räkenskaperna i flera av bolagen då mycket information gick förlorad i CBC-koncernens konkurs.
Vår ambition är att hålla aktieägarna informerade om omständigheter som är betydelsefulla för bolagens verksamhet.
Vi bedömer att det kommer att dröja ytterligare några månader tills vi har fått kontroll över tillgänglig information och planerar att kalla till ett aktieägarmöte i Härryda kommun efter semesterperioden.

Vi vill härmed även informera berörda aktieägare om att vi bedömt oss sakna möjlighet att rädda följande bolag ur CBC-koncernens konkurs:

 • CBC Allstar AB, 559164-2706
 • Investea SPV Audio AB, 559269-3898
 • CBC Brands AB, 559048-4423
 • CBC Brands II AB, 559031-4208
 • CBC Diabetes Health AB, 559386-5685
 • CBC Digital Entertainment AB, 556968-9556
 • CBC Digital Entertainment II AB, 556977-4796
 • CBC eSports AB, 559107-8687
 • CBC Family Health AB, 559358-5218
 • CBC Family Health II AB, 559151-2131
 • CBC Family Health III AB, 559217-2406
 • CBC FinTech AB, 559144-5118
 • CBC FinTech II AB, 559144-5001
 • CBC FinTech III AB, 559161-0208
 • CBC Future Health AB, 559110-6470
 • CBC Future Health II AB, 559115-0890
 • CBC Future Health III AB, 559142-4337
 • CBC Future Health Tech AB, 559351-1933
 • CBC Hightech AB, 559331-6713
 • CBC MatchTech II AB, 559398-1466
 • CBC Metaverse AB, 559358-5283
 • CBC Microbiologi AB, 559196-3466
 • CBC Online Services AB, 559161-0745
 • CBC Online Services II AB, 559221-5320
 • CBC Sensor III AB, 559236-2684
 • CBC SmartShopping AB, 556981-8353
 • CBC Women’s Health AB, 559196-3250
 • CBC Women’s Health II AB, 559240-0583
 • CBC Xray Services AB, 559083-1458
 • CBC Xray Services II AB, 559099-2060
 • CBC New Entertainment AB, 559084-6910
 • CBC New Entertainment II AB, 559088-7732
 • CBC Listed AB, 559043-3875

Orsakerna är bland andra att bolagen har försatts i likvidation eller konkurs, att det visat sig att bolagen inte äger några aktier i tilltänkta portföljbolag, att bolagen har stora skulder eller att vi inte har kunnat samla in tillräckligt många fullmakter.
Styrelsen i de bolag som ännu inte har försatts i likvidation är densamma som före CBC-bolagens konkurs.

Det är fortfarande bolagens styrelse som ansvarar för bolagens förvaltning. Vår bedömning är att bolagen ifråga framgent kommer att försättas i konkurs.

Vidare har vi noterat att styrelsen för följande bolag har bytts ut till Jan-Peder Stensson vid extra bolagsstämmor som påstås ha hållits i mars 2023:

 • CBC Communications AB, 559003-7379
 • CBC Communications II AB, 559031-4455
 • CBC Communications III AB, 559049-7748
 • CBC Communications IV AB, 559057-5873
 • CBC Communications V AB, 559093-6257
 • CBC Communications VI AB, 559160-6123
 • Investea SPV VII AB, 559261-5644
 • CBC Cybersecurity AB, 559298-4404
 • CBC Cybersecurity II AB, 559358-5309
 • CBC MatchTech AB, 559339-5865

Vår bedömning är att besluten som fattats vid de påstådda stämmorna inte är giltiga eftersom bolagens aktieägare inte kallats eller företrätts på vederbörligt sätt.

Vi blir dagligen kontaktade av aktieägare i dessa bolag som informerar oss om att förvaltningen för dessa bolag, som anges utföras av bolaget Rethink Capital, sprider osanna rykten om Norberg & Partner.
Vi kan bara beklaga detta och ber er notera att vi är fast beslutna att rädda de värden som kan räddas på ett transparent sätt gentemot aktieägarna.

Detta gör vi för närvarande i egenskap av aktieägare, i de flesta fall avseende minoritetsposter.
Vi har som ett led i detta begärt att styrelsen i angivna bolag ska ta upp beslutspunkter avseende entledigande av Jan-Peder Stensson och val av Roland Norberg till styrelse under kommande stämmor.
Styrelsen i bolagen har dessvärre ignorerat detta och istället hållit stämmor utan begärda punkter, vilket strider mot aktiebolagslagen.

NPSI AB utreder nu förutsättningar för att kunna förmå styrelsen att följa aktiebolagslagen på annat sätt.

Med vänliga hälsningar

Roland Norberg

Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ)

Analysvägen 3, SE-435 33 Mölnlycke, SWEDEN
Växel +46 (0)31 80 10 20
roland.norberg@norbergpartner.se
www.norbergpartner.se