Angående fullmakter

Inhämtande av stämmofullmakter och fullmakt för att begära bolagsstämma hos Bolagsverket

NPSI AB, som har förvärvat eller avser att förvärva samtliga aktieposter som konkursbolagen CBC Holding AB, CBC Investment Group AB och Silvertail AB har ägt, arbetar just nu med att hämta in stämmofullmakter från övriga aktieägare i ett antal CBC-bolag i syfte att bland annat välja en ny styrelse i bolagen. NPSI AB är en aktör verksam inom Norberg & Partner Sustainable Group AB som har konkursförvaltningens godkännande att använda CBC-bolagens information.

Angående rättegångsfullmakter

Konkursbona har tidigare informerats om att tredje parter har kontaktat CBC-bolagens kunder med uppmaning om att dessa ska underteckna en rättegångsfullmakt för bevakning av fordran i konkurserna m.m. För kännedom är det möjligt att bevaka i konkurs utan ombud och utan att påteckna någon fullmakt eller dylikt.